اسلاید شو - آرشیو

وبینار اقدامات ضروری در برخورد با سکته های حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.
وبینار اقدامات ضروری در برخورد با سکته های حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

وبینار اقدامات ضروری در برخورد با سکته های حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و مراقبت های پرستاری مربوطه مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.
وبینار آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و مراقبت های پرستاری مربوطه مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

وبینار آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و مراقبت های پرستاری مربوطه مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب