اسلاید شو - آرشیو

کنفرانس علمی یکروزه موکورمایکوزیس مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری جهت گروه هدف متخصصین داخلی و طب اورژانس و پزشکان عمومی برگزار شد.
کنفرانس علمی یکروزه موکورمایکوزیس مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری برگزار شد.

کنفرانس علمی یکروزه موکورمایکوزیس مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری جهت گروه هدف متخصصین داخلی و طب اورژانس و پزشکان عمومی برگزار شد.

ادامه مطلب