اسلاید شو - آرشیو

کنفرانس پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی برگزار شد.
کنفرانس پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ برگزار شد.

کنفرانس پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی در سالن پورسینا دانشکده پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب