اسلاید شو - آرشیو

وبینار عوارض کلیوی بیماری کرونا و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران کرونایی مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار عوارض کلیوی بیماری کرونا و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران کرونایی مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار عوارض کلیوی بیماری کرونا و تاثیر آن در پیش آگهی بیماران کرونایی مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب