اسلاید شو - آرشیو

وبینار برخورد با سندرم های حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه NSTE-ACS) ST) مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.
وبینار برخورد با سندرم های حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه NSTE-ACS) ST) مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

وبینار برخورد با سندرم های حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه NSTE-ACS) ST) مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار چگونگی رسیدگی زوج نابارور (تشخیص، بررسی و درمان) مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.
وبینار چگونگی رسیدگی زوج نابارور (تشخیص، بررسی و درمان) مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.

وبینار چگونگی رسیدگی زوج نابارور (تشخیص، بررسی و درمان) مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب