اسلاید شو - آرشیو

وبینار سالمند سالم و فرآیندپرستاری در بیماری های مرتبط با سالمندان مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.
وبینار سالمند سالم و فرآیندپرستاری در بیماری های مرتبط با سالمندان مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.

وبینار سالمند سالم و فرآیندپرستاری در بیماری های مرتبط با سالمندان مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.

ادامه مطلب