اسلاید شو - آرشیو

برگزاری کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در استروک مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی
برگزاری کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در استروک مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی

برگزاری کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در استروک مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی

ادامه مطلب
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در دیابت مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در دیابت مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در دیابت مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب