اسلاید شو

برگزاری کنفرانس علمی پیشگیری از سقوط سالمندان در جامعه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی
برگزاری کنفرانس علمی پیشگیری از سقوط سالمندان در جامعه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی

برگزاری کنفرانس علمی پیشگیری از سقوط سالمندان در جامعه مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی جدید

ادامه مطلب
برنامه تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان برگزار  شد.
برنامه تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.

برنامه تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار بررسی های آزمایشگاهی و سلول شناختی مایعات بدن مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر رضا جعفری دکترای ایمنی شناسی برگزار شد.
وبینار بررسی های آزمایشگاهی و سلول شناختی مایعات بدن مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر رضا جعفری دکترای ایمنی شناسی برگزار شد.

وبینار بررسی های آزمایشگاهی و سلول شناختی مایعات بدن مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر رضا جعفری دکترای ایمنی شناسی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار مدیریت دیابت در بیماری های مزمن مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.
وبینار مدیریت دیابت در بیماری های مزمن مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

وبینار مدیریت دیابت در بیماری های مزمن مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار نقش ماما در بارداری های پرخطر مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر زهرا متقی دکتری بهداشت باروری برگزار شد.
وبینار نقش ماما در بارداری های پرخطر مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر زهرا متقی دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

وبینار نقش ماما در بارداری های پرخطر مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر زهرا متقی دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

ادامه مطلب
برنامه درمان های خوراکی و تزریقی در دیابت مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.
برنامه درمان های خوراکی و تزریقی در دیابت مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

برنامه درمان های خوراکی و تزریقی در دیابت مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس علمی یک روزه کد ۷۲۴ و مراقبت های مربوط به آن مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.
کنفرانس علمی یک روزه کد ۷۲۴ و مراقبت های مربوط به آن مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه کد ۷۲۴ و مراقبت های مربوط به آن مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس علمی یک روزه اختلالات خلقی در سوء مصرف مواد مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر مریم فرجام فر متخصص روانپزشکی برگزار شد.
کنفرانس علمی یک روزه اختلالات خلقی در سوء مصرف مواد مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر مریم فرجام فر متخصص روانپزشکی برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه اختلالات خلقی در سوء مصرف مواد مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر مریم فرجام فر متخصص روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس علمی یک روزه کنترل بیماری سل مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان نزاکتی علیزاده متخصص بیماری های عفونی برگزار شد.
کنفرانس علمی یک روزه کنترل بیماری سل مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان نزاکتی علیزاده متخصص بیماری های عفونی برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه کنترل بیماری سل مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان نزاکتی علیزاده متخصص بیماری های عفونی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار نقش خدمات مامایی در راستای فرزندآوری موفق زوج نابارور مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.
وبینار نقش خدمات مامایی در راستای فرزندآوری موفق زوج نابارور مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

وبینار نقش خدمات مامایی در راستای فرزندآوری موفق زوج نابارور مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکتری بهداشت باروری برگزار شد.

ادامه مطلب