اسلاید شو

کنفرانس آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاری مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.
کنفرانس آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاری مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

کنفرانس آشنایی با اخلاق حرفه ای پرستاری مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر محبوبه خواجه دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در استروک مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی
برگزاری کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در استروک مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی

برگزاری کنفرانس علمی تازه های مراقبت های پرستاری در استروک مورخه ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکتری بهداشت سالمندی

ادامه مطلب
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در دیابت مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در دیابت مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در دیابت مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار مدیریت اورژانس های مامایی مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.
وبینار مدیریت اورژانس های مامایی مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.

وبینار مدیریت اورژانس های مامایی مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم سکینه کلاهدوزان متخصص زنان و زایمان برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در آسم مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناس ارشد پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در آسم مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناس ارشد پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در آسم مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر نزهت السادات تقوی دکتری آموزش عالی و کارشناس ارشد پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری دکتری پرستاری برگزار شد.
وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری دکتری پرستاری برگزار شد.

وبینار تازه های مراقبت های پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین باقری دکتری پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.
وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.

وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیرمادر برای نوزادان اواخر نارسی، اصول و روش های شیردهی مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمد حسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد نوزادان برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار خوشایندسازی زایمان طبیعی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.
برگزاری وبینار خوشایندسازی زایمان طبیعی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

برگزاری وبینار خوشایندسازی زایمان طبیعی مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت دکتری بهداشت خانواده برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار رتینوپاتی نارسی(ROP) ویژه پرستار، ماما مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد و با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا خادمی فوق تخصص شبکیه برگزار شد.
وبینار رتینوپاتی نارسی(ROP) ویژه پرستار، ماما مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد برگزار شد.

وبینار رتینوپاتی نارسی(ROP) ویژه پرستار، ماما مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدحسین کلانتر فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد و با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا خادمی فوق تخصص شبکیه برگزار شد.

ادامه مطلب