اسلاید شو

وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پرستاران مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار اختلالات الکترولیتی در بیماران ICU ویژه پزشکان مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار سالمند سالم و فرآیندپرستاری در بیماری های مرتبط با سالمندان مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.
وبینار سالمند سالم و فرآیندپرستاری در بیماری های مرتبط با سالمندان مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.

وبینار سالمند سالم و فرآیندپرستاری در بیماری های مرتبط با سالمندان مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر علی دادگری دکترای بهداشت سالمندی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار اخلاق حرفه ای مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.
برگزاری وبینار اخلاق حرفه ای مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

برگزاری وبینار اخلاق حرفه ای مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.
وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.

وبینار هموویژولانس مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر امیر آتشی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار برخورد با سندرم های حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه NSTE-ACS) ST) مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.
وبینار برخورد با سندرم های حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه NSTE-ACS) ST) مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

وبینار برخورد با سندرم های حاد کرونر بدون بالا رفتن قطعه NSTE-ACS) ST) مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار چگونگی رسیدگی زوج نابارور (تشخیص، بررسی و درمان) مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.
وبینار چگونگی رسیدگی زوج نابارور (تشخیص، بررسی و درمان) مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.

وبینار چگونگی رسیدگی زوج نابارور (تشخیص، بررسی و درمان) مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر ناصرمقربیان متخصص ارولوژی فلوشیپ آندرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تشخیص و درمان فشارخون کودکان مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه صادقیان متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.
وبینار تشخیص و درمان فشارخون کودکان مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه صادقیان متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.

وبینار تشخیص و درمان فشارخون کودکان مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه صادقیان متخصص بیماری های کودکان برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار اقدامات ضروری در برخورد با سکته های حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.
وبینار اقدامات ضروری در برخورد با سکته های حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

وبینار اقدامات ضروری در برخورد با سکته های حاد قلبی (کد ۲۴۷) مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین شیبانی متخصص بیماری های قلب و عروق برگزار شد.

ادامه مطلب