اسلاید شو

وبینار آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و مراقبت های پرستاری مربوطه مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.
وبینار آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و مراقبت های پرستاری مربوطه مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

وبینار آنژیوگرافی، جراحی قلب باز و مراقبت های پرستاری مربوطه مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی دکترای پرستاری برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.
وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پزشکان مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.
وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

وبینار احیای قلبی ریوی بزرگسالان ویژه پرستاران مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان متخصص بیهوشی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار تفسیر گازهای خونی شریانی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر اکرم اسدپور فوق تخصص مراقبت های ویژه برگزار شد.
وبینار تفسیر گازهای خونی شریانی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر اکرم اسدپور فوق تخصص مراقبت های ویژه برگزار شد.

وبینار تفسیر گازهای خونی شریانی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر اکرم اسدپور فوق تخصص مراقبت های ویژه برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار مراقبت های اولیه تروما در مامایی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکترای بهداشت باروری  و با حضور خانم دکتر زیبا تقی زاده دکترای بهداشت باروری دانشیار دانشگاه تهران برگزار شد.
وبینار مراقبت های اولیه تروما در مامایی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکترای بهداشت باروری برگزار شد.

وبینار مراقبت های اولیه تروما در مامایی مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر شهربانو صالحین دکترای بهداشت باروری و با حضور خانم دکتر زیبا تقی زاده دکترای بهداشت باروری دانشیار دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار درمان های دارویی بیماران دیابتی مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.
وبینار درمان های دارویی بیماران دیابتی مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

وبینار درمان های دارویی بیماران دیابتی مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد  برگزار شد.
وبینار بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

وبینار بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی فوق تخصص غدد برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب