فرم شغل و مقطع تحصیلی بالاتر دانش آموختگان

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • سن*
  2
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  زن
  مرد
  3
 • وضعیت تاهل*فقط یکی انتخاب کنید
  مجرد
  متاهل
  4
 • سال ورودی به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود*نام کامل
  5
 • نیمسال ورود*
  نیمسال اول (مهر)
  نیمسال دوم (بهمن)
  6
 • سال و ماه فراغت از تحصیل*نام کامل
  7
 • رشته تحصیلی*نام کامل
  8
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکترای عمومی
  دکترای تخصصی PHD
  9
 • وضعیت اشتغال*فقط یکی انتخاب کنید
  شاغل
  غیرشاغل
  10
 • عنوان شغل و محل کار*نام کامل
  11
 • شغل مرتبط با رشته فرد است* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  12
 • نوع وضعیت استخدامی* کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  13
 • وضعیت استخدامی سایر*نام کامل
  14
 • مشغول ادامه تحصیل هستید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  بلی
  خیر
  15
 • مقطع تحصیلی (ادامه تحصیل)*نام کامل
  16
 • رشته تحصیلی (ادامه تحصیل)*نام کامل
  17
 • عنوان دانشگاه و دانشکده(ادامه تحصیل)*نام کامل
  18
 • عنوان رشته آخرین مدرک تحصیلی*نام کامل
  19
 • مقطع آخرین مدرک تحصیلی*نام کامل
  20
 • سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی*نام کامل
  21
 • دانشگاه و دانشکده آخرین مدرک تحصیلی*نام کامل
  22