رفاه و امور فرهنگی اعضای هیات علمی

 

 شرح وظایف اداره فرهنگی و رفاه هیات علمی  :

انجام امور مربوط به ارائه تسهیلات رفاهی به اعضای هیات علمی در قالب مصوبات هیات دولت شامل:

تسهیلات ارائه وام خودرو

 ایجاد صندوق رفاه

ایجاد تعاونی اعتباری

برگزاری اردوهای فرهنگی – تفریحی  و بازدید های علمی