فرایندهای آموزش

 

 

دانلود

نام فرایند

انتقال و میهمان به سایر دانشگاهها

انتقالی از سایر دانشگاهها

ثبت نام
انصراف از تحصیل

اخذ سند تعهد محضری

پذیرش واحد درسی دانشجو

صدور معافیت تحصیلی