اساتید مشاور

فرم های استاد مشاور

 1507529496-ms-word-2-icon.png

  فرم گزارش عملکرد استاد مشاور (فرم شماره 1)

1507529496-ms-word-2-icon.png

  گزارش مسئول اساتید مشاور به معاونت آموزشی دانشکده ( فرم شماره 2)

1507529496-ms-word-2-icon.png

  فرم ارجاع دانشجو به مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجو (فرم شماره 3)

 

 

 


لینک دانلود فایل