دبیر مرکز امور هیات علمی

دکتر مهدی میرزایی 

دکتری Ph.D رشته باکتری شناسی 

مرتبه علمی : دانشیار

عنوان پست : دبیر امور هیات علمی 

 

 اهم شرح وظایف و مسئولیت های ایشان  به شرح زیر می باشد:

  • جذب و تأمین کادر هیأت علمی مورد نیاز گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه در چارچوب مجوزهای ابلاغی و ضوابط و دستورالعمل های موجود به دو صورت نیروهای مشمول تعهدات قانونی و استخدام پیمانی
  •  تهیه و صدور کلیه احکام حقوقی اعضای هیأت علمی
  •  انجام امور جاری اداری، رفاهی و سایر اعضای هیأت علمی
  •  انجام امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی شامل مأموریت آموزشی، فرصت مطالعاتی، بورس تحصیلی و ...
  •  انجام قوانین و مقررات ابلاغی مربوط به آن حوزه
  •  بررسی و تعیین میزان برخورداری هر یک از اعضای هیأت علمی از حق تمام وقتی جغرافیایی یا محرومیت از مطب
  •  ایجاد سامانه اینترنتی جهت ثبت نام متقاضیان متعهد خدمت به صورت هیأت علمی
  •  تدوین شیوه نامه همکاری خارج دانشگاهی اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی
  • برنامه ریزی و شرکت در تمام جلسات بررسی صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان و نیز جلسات هیأت جذب دانشگاه