صدور المثنی دانشنامه، دانش‌آموختگان

شرایط صدور المثنی دانشنامه، دانش‌آموختگان

 

دانشنامه یا گواهینامه دائم

درصورتیکه  دانشنامه یا گواهینامه دائم شخص مفقود شود صدور دانشنامه المثنی ضمن رعایت دستورالعمل تهیه و صدور دانشنامه پس از انجام تشریفات زیر امکان پذیر می‌باشد.

  1. تهیه استشهاد محلی که به امضاء حداقل سه نفررسیده باشد و تائید آن بوسیله یکی از مراجع رسمی ( محضرهای ثبت اسناد،کلانتری محل) « فرم ضمیمه»
  2. تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی « فرم ضمیمه »
  3. نشر آگهی در یکی از جراید کثیر‌الانتشار سه نوبت به‌فاصله ده روز به هزینه شخص متقاضی.
  4. دادن یک برگ تعهد به امور آموزشی طبق فرم ضمیمه.
  5. مبلغ 10000 ریال بعنوان حق تمبر.