شرح وظایف واحد انفورماتیک

 • تنظیم سطح دسترسی و مدیریت کاربران در سامانه جامع آموزشی هم آوا
 •  تهیه نسخه پشتیبان برنامه
 •  فراهم نمودن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده از طرف حوزه معاونت آموزشی بصورت ماشینی از قبیل : تعریف دروس - تهیه فرمهای انتخاب واحد - حذف واضافه- حذف اضطراری و...  تهیه لیستهای مختلف وتهیه گزارشات وضعیت تحصیلی وفارغ التحصیلی دانشجویان
 •  استمرار وبهبود خدمات ماشینی دانشجویان منطبق با نیازهای مدیریت حوزه
 •  حفظ و حراست از اطلاعات تحصیلی دانشجویان
 •  آمار تفکیکی دانشجویان
 • برطرف نمودن مشکلات نرم افزاری وسخت افزار حوزه معاونت آموزشی واشکالات شبکه
 •  فراهم آوردن بستر نرم افزار وسخت افزار برای حوزه معاونت آموزشی
 •  برآورد، تهیه وتنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای موجود وانطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر
 • همکاری در تدوین برنامه های آموزشی وارائه آموزشهای لازم به کارکنان مربوطه
 •  انجام امور مربوط به آماده سازی وراه اندازی دستگاههای اصلی و جانبی
 •  راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ها وجریان عملیات رایانه های در حال کار
 •  تشخیص ورفع اشکالات موجود واعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله
 •  گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها ، رایانه ها وتجهیزات ارتباطی محلی وراه دور به مسئولین مربوطه
 •  انجام امور مربوط به نگهداری وطبقه بندی و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات بر اساس ضوابط تعیین شده
 •  ورود داده ها بر اساس دستورالعملهای مربوطه وتحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات
 •  بازبینی داده ها ورفع اشتباهات احتمالی
 •  کنترل کمی وکیفی کارها در انجام بهینه امور وارتقاء بهره وری کار
 • تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز
 •  انجام سایر امور