فرایندها

 

 

نام فرایندها

 

 

 

 فرایند اعلام فراغت از تحصیل

     

فراغت از تحصیل

 

     

صدور مجوز تحویل مدرک

 

     

صدور گواهی موقت تحصیلی

 

     

بررسی و صدور تاییدیه تحصیلی