اهداف معاونت آموزشی

 

 

اهداف معاونت آموزشی:

اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمی، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می آورد.

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثری در رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایفا می نماید.

استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.

 

 

 وظایف معاونت آموزشی:

تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آنها

برقراری ارتباط با سایر مراکز آموزشی در داخل و خارج از کشور

بررسی طرح ها در زمینه تغییر یا توسعه برنامه آموزشی

نظارت بر واحد های تابعه و نظارت بر حسن اجرای وظایف آنها

اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید

رسیدگی و کسب اطلاع از وضعیت تحصیلی بورسیه ها

اعطای بورس ، جذب و استخدام کادر هیات علمی دانشگاه و متخصص