کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

خانم میترا طاهری

 

رشته تحصیلی: یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره اتاق: 425

شماره تلفن مستقیم: 32395005

رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم رقیه اصغری

 

 

رشته تحصیلی: زمین شناسی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

سمت:  متصدی امور دفتری

شماره اتاق: 425

شماره تلفن مستقیم: 32395005

رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی