فرایندهای امور هیات علمی

 

 

نام فرایند

     ابقا خدمت پس از مرخصی بدون حقوق هیات علمی
     برقراری حق عائله مندی و اولاد
     برقراری فوق العاده مدیریت
     ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی
     فرایند صدور حکم کارگزینی اعضای هیات علمی پیمانی
     فرایند صدور حکم کارگزینی اعضای هیات متعهد خدمت پزشکان و پیراپزشکان  
     فرایند صدور گواهی اشتغال به کار
     ماموریت اموزشی  هیات علمی
     مرخصی بدون حقوق هیات علمی

     

احتساب سنوات آموزشی اعضای هیات علمی

    

تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

   

صدور حکم عضو هیات علمی

   

ماموریت وانتقال اعضا هیات علمی

   

شیوه نامه و فرآیند اجرائی تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

     شیوه نامه اجرایی آئین نامه استخدام هیأت علمی پیمانی