فرایندهای امور هیات علمی

 

 

نام فرایند

     

احتساب سنوات آموزشی اعضای هیات علمی

     

تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

     

صدور حکم عضو هیات علمی

     

ماموریت وانتقال اعضا هیات علمی