کارشناسان واحد انفورماتیک

 

خانم میترا حسینی

 

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

سمت: کارشناس امور رایانه

شماره اتاق: 424

شماره تلفن داخلی: 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم مطهره صادقی 

 

رشته تحصیلی:  مهندسی فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس امور رایانه

شماره اتاق: 424

شماره تلفن داخلی: 523