کارشناسان واحد انفورماتیک

 

خانم میترا حسینی

 

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس انفورماتیک

شماره اتاق: 424

شماره تلفن داخلی: 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم مطهره صادقی 

رشته تحصیلی:  مهندسی فناوری اطلاعات

مقطع تحصیلی: کارشناسی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره اتاق: 424

شماره تلفن داخلی: 523