شرح وظایف کارشناسان امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۱. انجام ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان

۲. ارائه خدمات آموزشی از قبیل صدور گواهی اشتغال به تحصیل، اعطای فرصت ارفاقی و اضافی، انصراف از تحصیل دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

۳. پایش و نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان و حسن اجرای آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواری.

۴. پایش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در سطح دانشکده‌های تابعه.

۵. اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو، نظارت بر رعایت ظرفیت اعلام شده و ارائه گزارش

6. پذیرش دانشجوی مهمان و انتقال

7. سایر وظایف محوله