فرایند جذب

 

                                                                        پیمانی                    

متقاضیان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور صرفا از طریق فراخوان های جذب هیات علمی که از طریق سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل پیگیری و ثبت نام می باشد. لذا پس از ثبت نام در سایت مربوطه؛ جهت پیگیری با ارائه کد رهگیری در دبیرخانه هیات اجرایی جذب قابل بررسی است. جهت اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی وزارت متبوع مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهدات آموزشی

متقاضیانی که خواستار گذراندن تعهدات در قالب هیات علمی آموزشی می باشند. می بایست  درخواست شخصی خود را به مدیر گروه مربوطه تحویل داده که درخواست فوق پس از طرح در شورای آموزشی گروه به امضای مدیر گروه  به ریاست دانشکده مکاتبه می گردد. دانشکده مربوطه پس از بررسی درخواست مذکور با معاونت آموزشی( دبیر هیات اجرایی جذب )مکاتبه می نماید. دبیرخانه پس از دریافت درخواست ، فایلهای خاص تشکیل پرونده را به متقاضی تحویل داده که نسبت به تکمیل آنها اقدام خواهد کرد. پس از تحویل مدارک  مورد نیاز به دبیرخانه جذب کارشناسان امور دبیرخانه کلیه سوابق محل تحصیل و اشتغال متقاضی را از سازمانهای محل اشتغال یا تحصیل فرد دریافت می کنند و پرونده را جهت طرح در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و هیات اجرایی جذب ارائه خواهند نمود. پس از موافقت کمیته های مذکور پرونده جهت تایید نهایی به مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع ارسال می گردد . که پس از دریافت پاسخ از مرکز امور هیات علمی با نظر موافق،  جهت استحضار ریاست محترم دانشگاه و اعلام شروع به کار متقاضی اقدام  می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

تعهدات پژوهشی

متقاضیانی که خواستار گذراندن تعهدات در قالب هیات علمی پژوهشی می باشند. می بایست  درخواست شخصی خود را به مدیر گروه مربوطه تحویل داده که درخواست فوق پس از طرح در شورای آموزشی گروه به امضای مدیر گروه  به ریاست دانشکده یا مرکز مکاتبه می گردد. دانشکده یا مرکز مربوطه پس از بررسی درخواست مذکور با معاونت پژوهشی مکاتبه وسپس آن معاونت  با معاونت آموزشی( دبیر هیات اجرایی جذب )مکاتبه می نماید. دبیرخانه پس از دریافت درخواست ، فایلهای خاص تشکیل پرونده را به متقاضی تحویل داده که نسبت به تکمیل آنها اقدام خواهد کرد. پس از تحویل مدارک  مورد نیاز به دبیرخانه جذب کارشناسان امور دبیرخانه کلیه سوابق محل تحصیل و اشتغال متقاضی را از سازمانهای محل اشتغال یا تحصیل فرد دریافت می کنند و پرونده را جهت طرح در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و هیات اجرایی جذب ارائه خواهند نمود. پس از موافقت کمیته های مذکور پرونده جهت تایید نهایی به مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع ارسال می گردد . که پس از دریافت پاسخ از مرکز امور هیات علمی با نظر موافق،  جهت استحضار ریاست محترم دانشگاه و اعلام شروع به کار متقاضی اقدام  می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

تبدیل وضعیت

متقاضیان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی همچنین متقاضیان ارتقاء مرتبه هیات علمی می بایست بر اساس آیین نامه درخواست متقاضیان به دبیرخانه هیات اجرایی جذب ارسال گردد و سپس بررسی و به تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه برسد. لازم به ذکر است که این گونه متقاضیان می بایست اطلاعات جدید خود را بر اساس فرم های ثبت نامی که در این سایت گذاشته شده تکمیل نموده و به دبیرخانه جذب هیات علمی دانشگاه تحویل نماید.

 

 

 

 

 

 

ماموریت یا انتقال

متقاضیانی که درخواست آنها به صورت ماموریت و یا انتقالی از دانشگاهی دیگر به این دانشگاه هستند می بایست. موافقت دستگاه مبداء را به همراه  نامه مدیر گروه(پس از طرح در شورای آموزشی گروه) و ریاست دانشکده(پس از طرح در شورای آموزشی دانشکده) به دبیرخانه هیات اجرایی جذب تحویل نماید و سپس نسبت به تکمیل فرم های ثبت نامی اقدام کند.

 

 

 

 

 

 

 

تمدید قرارداد

اعضای هیات علمی دانشگاه پس از شرکت در فراخوان و طرح در هیات اجرایی جذب دانشگاه و هیات مرکزی جذب  وزارت به صورت (پیمانی یکساله) یا (پیمانی )مورد تایید قرار می گیرند. دانشگاه ها موظف هستند افرادی که به صورت پیمانی جذب می کنند به صورت سالانه نسبت به تمدید قرارداد آنها اقدام نماید و افرادی که به صورت پیمانی صرفاً یکساله به واحدهای تابعه دانشگاه معرفی می گردند . دانشکده ها و واحدهای تابعه موظف هستند پس از گذشت ده ماه از قرارداد یکساله آنها نسبت به شرایط کاری و اخلاقی فرد با نظر مدیر گروه و ریاست دانشکده به معاونت آموزشی( دبیر هیات اجرایی جذب) مکاتبه گردد تا در ظرف دو ماه باقیمانده هیات اجرایی جذب دانشگاه و هیات مرکزی جذب وزارت متبوع نسبت به ادامه یا عدم ادامه همکاری آنها اعلام نظر نمایند در غیر این صورت ادامه همکاری این افراد که به صورت صرفاً پیمانی یکساله به سیستمهای تابعه دانشگاه معرفی گردیده اند غیر قانونی می باشد.

 

 

 

 

  

 

دانلود فرم مخصوص اعلام نیاز به نیروهای طرحی،متعهد خدمت سرباز،حق التدریس و افراد متقاضی بورس به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه