فرایند جذب

 

 دانلود فایل  عنوان فایل
   فرایند راهنما

  

 دانلود فرم مخصوص اعلام نیاز به نیروهای طرحی،متعهد خدمت سرباز،حق التدریس و افراد متقاضی بورس به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه

     فرآیند ارتقاء مرتبه
     فرایند اسکان عضو هیأت علمی
     فرایند انتقال عضو هیأت علمی
     فرایند بررسی صلاحیت عمومی اساتید سایر دانشگاهها
 فرایند بررسی و تصمیم گیری فرصت های مطالعاتی
 فرایند تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی
 فرایند تبدیل وضعیت رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 فرایند جذب حق التدریس
 فرایند جذب متعهدین خدمت فوق تخصص
 فرایند جذب هیأت علمی بورس
 فرایند جذب هیأت علمی پیمانی
 فرایند جذب هیأت علمی قراردادی
 فرایند جذب هیأت علمی وابسته
 فرایند خروجی ماموریت خدمتی
 فرایند رسیدگی به شکایات
 فرایند شرکت در آزمون فلوشیپ
 فرایند شرکت درفراخوان پیمانی سایر دانشگاهها
 فرایند ورودی ماموریت خدمتی
 فرایندماموریت آموزشی