معرفی اعضا

 

آقای علی صفری

 

 

رشته تحصیلی:الهیات و معارف اسلامی

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت: مسئول امور دانش آموختگان

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520

شماره مستقیم: 02332394089

آقای محسن جهانی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس امورآموزشی (امور دانش آموختگان)

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520

 

خانم حدیثه ابراهیمی

 

 

 رشته تحصیلی:مدیریت 

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت:کارشناس امور آموزشی (امور دانش آموختگان )

شماره اتاق: 406

شماره تلفن داخلی: 520

 

ایمیل امور دانش آموختگان:

    graduateoffice@shmu.ac.ir