امور پایان نامه ها

دانلود فایل مقطع عنوان
مقاطع دارای پایان نامه  مراحل ثبت پایان نامه های مصوب دانشگاه   
PhD  دانلود آیین نامه و دستورالعمل تدوین مربوط به پایان نامه 
PhD  دانلود فرم های مربوط به پایان نامه 
کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود آیین نامه های و  فرم های مربوط به پایان نامه 
کارشناسی ارشد ناپیوسته  دستورالعمل تدوین پایان نامه