کارشناسان اداره آموزش

 

 

خانم عفت عامریون

 

 رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول امور آموزشی

شماره اتاق: 410

شماره تلفن داخلی: 538

رشته های:

 پرستاری، مامایی، فوریتهای پزشکی (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)، پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم آزاده بخش عرب

 

رشته تحصیلی: علوم تربیتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

سمت: کارشناس امور آموزشی

شماره اتاق: 412

شماره تلفن داخلی: 539

رشته های:

مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی،تکنولوژی پرتو شناسی، بهداشت دهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

خانم زهرا عبداللهیان

 

رشته تحصیلی: تاریخ

مقطع تحصیلی:کارشناسی 

سمت: متصدی امور دفتری

شماره اتاق: 411

شماره تلفن داخلی: 538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم زهرا محمد زاده

رشته تحصیلی: فیزیولوژی پزشکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: تایپیست مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره اتاق: 419

شماره تلفن داخلی: 542