کارگزینی اعضای هیات علمی

معرفی پرسنل:

 

کارشناسان :

سیما عامری                                                                                                                                  

سمت : مسئول کارگزینی اعضای هیات علمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)         

                                                          

پست الکترونیک : ameri@shmu.ac.ir

 

عصمت قوچانی

سمت: کارشناس ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیات علمی

 

تحصیلات : کارشناس پرستاری   

                                                                                                                                                                         

شماره تماس: 02332395054 داخلی 522

شماره تماس مستقیم : 02332394120