کارگزینی اعضای هیات علمی

معرفی پرسنل:

 

کارشناسان :

سیما عامری                                                                                                                                  

سمت : کارگزین اعضای هیات علمی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش استراتژیک)                                                                    

پست الکترونیک : ameri@shmu.ac.ir

معصومه لشگری

سمت: کارشناس ارتقاء و ارزشیابی اعضای هیات علمی

کارشناس مدیریت دولتی                                                                                                                     

پست الکترونیک : m.lashgari@shmu.ac.ir

شماره تماس: 02332395054 داخلی 522

شماره تماس مستقیم : 02332394120