کارشناس مسئول امور آموزشی

 

خانم فاطمه فهیمه ملکی

 

 رشته تحصیلی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مقطع تحصیلی:لیسانس

سمت:    کارشناس مسئول امور آموزشی

شماره اتاق: 419

شماره تلفن داخلی: 544