مقدمه

مقـدمـــه

           اداره امور دانش آموختگان دانشگاه زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.یکی از وظایف مهم این اداره دانش آموخته نمودن دانشجویان در کلیه مقاطع (کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد- دکتری‌حرفه ای- phd ) می باشدکه ‌این امر از اهم کارهای آموزشی است. به عبارت دیگر هر دانشجوکه کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره تحصیلی را برابر مصوبات شورای عالی برنامه ریزی  و  بر اساس مقررات و آئین نامه های مربوطه با موفقیت گذرانده باشد، دانش آموخته آن رشته تلقی می شود.