شرح وظایف کارگزینی امور هیأت علمی

 • صدور ابلاغ ها: شروع خدمت، تعیین محل خدمت، ماموریت به سایر ارگانها، نقل و انتقال و ...
 • صدور احکام حقوقی: برقراری حقوق و مزایا، ترفیع پایه، ضرایب سنواتی و ....
 • انجام امور مربوط به فعالیت تمام وقت جغرافیایی اعضای هیات علمی (عقد قرارداد، ارسال گزارش مالی و ....)
 • انجام فرایند های اداری مربوط به استفاده افراد از فرصت مطالعاتی، ماموریت آموزشی ، بورس و ...
 • انجام مکاتبات مربوط به بازنشستگی اعضای هیات علمی و طی فرایندهای مربوطه
 • مکاتبات مربوط به فوق العاده مدیریت اعضای هیات علمی
 • انجام استعلامات مربوط به قوانین و مقررات
 • اخذ استعلام از سایر سازمانها (سوء پیشینه، سلامت مزاج و ...)
 • مکاتبات مربوط به ترفیع پایه و ارتقاء
 • انجام امور مربوط به انتقال حق بیمه
 • مکاتبات مربوط به ردیف بلاتصدی و تکمیل بند ب
 • صدور گواهی اتمام تعهدات متعهدین خدمت و متخصصین ضریب کا
 • مکاتبات مربوط به اعضای هیات علمی ماده یک و گواهی کارکرد 6 ماهه
 • صدور گواهی اشتغال به کار به سایر سازمانها ، وزارت متبوع و ...
 • صدور احکام ماموریت و ارسال گزارش ماهیانه به امور مالی
 • ارسال لیست های کارکرد ماهیانه، حق مسکن،عیدی،‌ سنوات و ...
 • انجام امور مربوط به سیستم تردد کسری و حضور و غیاب تهیه گزارش از سیستم تردد اعلام مانده مرخصی اعضای هیات علمی در پایان سال
 • تهیه انواع آمار برای سایر واحدها