شرح وظایف کارشناسان آموزش

۱. انجام ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان

۲. ارائه خدمات آموزشی از قبیل صدور گواهی اشتغال به تحصیل، امور به نظام وظیفه ، اعطای فرصت ارفاقی و اضافی، انصراف از تحصیل دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکترای عمومی

۳. پایش و نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان و حسن اجرای آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواری.

۴. پایش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در سطح دانشکده‌های تابعه.

۵. دریافت مجوز نظام وظیفه جهت مقاطع و رشته‌های جدید تحصیلی.

6. اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو، نظارت بر رعایت ظرفیت اعلام شده و ارائه گزارش

7. انجام امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجویان

8. ابلاغ تقویم آموزشی به دانشکده ها

9. سایر وظایف محوله