فرم درخواست ملاقات با ریاست بیمارستان

فرم درخواست ملاقات با ریاست بیمارستان امام حسین(ع)
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام وخانوادگی*نام کامل
  2
 • شغل*
  3
 • درخواست کننده ملاقات*
  4
 • نوع استخدام*
  5
 • آدرس محل کار/ سکونت*
  6
 • تلفن همراه*
  7
 • تلفن ثابت*
  8
 • 9
 • موضوع ملاقات*فقط یکی انتخاب کنید
  شکایت از بخش های بیمارستان
  شکایت از پرسنل
  امور درمانی
  امور آموزشی
  امور دانشجویی
  امور فرهنگی
  امور پژوهشی
  امور پرسنلی
  امور بهداشتی
  امور شخصی
  10
 • 11
 • نوع مشکل*فقط یکی انتخاب کنید
  مالی
  تحصیلی
  رفاهی
  خوابگاه
  نقل و انتقالات
  استخدام
  تبدیل وضعیت
  سایر امور
  12
 • خلاصه ای از مشکل خود را بنویسید:*توضیح بیشتر
  13
 • 14
 • نظریه رئیس بیمارستان:*
  15
 • نظریه کارشناسی:*
  16
 • نتیجه اقدام*
  17
 • تاریخ تنظیم فرم*
  18