ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب

تعداد بازدید:۳۵۱۷

بخش ارتوپدی جراحی مغز و اعصاب

  • رئیس بخش: آقای دکتر  امیری و آقای دکتر اسماعیلی
  • مسئول بخش: خانم اکرم بداغی
  • تعداد نیروی بخش:     22    نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   40  تخت

پزشکان :

  • دکتر  امیری
  • دکتر  اسماعیلی
  • دکتر نادری
  • دکتر باقری
  • دکتر حاج میرصادقی
  • دکتر ابراهیمی نیا