قوانین و مقررات مالی

تعداد بازدید:۱۱۲

نحوه محاسبه سهم پزشک درمانی ، عضو هیات علمی متخصص ، فلوشیپ و فوق تخصص

ردیف

مبلغ کارکرد پزشک متخصص ، فوق تخصص بر اساس جزء حرفه ای ( میلیون ریال )

سهم پزشک تمام وقت جغرافیایی در مناطق برخوردار

سهم پزشک تمام وقت جغرافیایی در مناطق غیر برخوردار

سهم پزشک غیر تمام وقت جغرافیایی

1

150 - 0

70%

80%

40%

2

300 - 150 

70%

75%

3

600 - 300   

60%

65%

4

1200 - 600

55%

60%

5

2000 - 1200

50%

55%

6

3000 - 2000

40%

45%

نحوه محاسبه سهم پزشک عمومی

ردیف

مبلغ کارکرد پزشک عمومی

( میلیون ریال )

سهم پزشک عمومی تمام وقت جغرافیایی در مناطق برخوردار

سهم پزشک عمومی تمام وقت جغرافیایی در مناطق غیر برخوردار

سهم پزشک عمومی غیرتمام وقت جغرافیایی

1

100 - 0

70%

80%

65%

2

200 - 100

60%

70%

55%

3

300 - 200

50%

60%

45%

4

300 به بالا

45%

55%

35%

تعرفه ویزیت درمانگاه

تعرفه پزشک تمام وقت

تعرفه پزشک پاره وقت

ویزیت پزشک عمومی

303000

ویزیت پزشک متخصص تمام وقت

640900

ویزیت پزشک متخصص

377000

ویزیت پزشک فوق تخصص تمام وقت

778600

ویزیت پزشک فوق تخصص

458000

ویزیت پزشک متخصص روانپزشکی تمام وقت

812600

ویزیت پزشک متخصص روانپزشکی

478000

یزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی تمام وقت

967300

ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی

569000

تعرفه ویزیت و مشاوره در بخش بستری

عنوان خدمت

تعرفه  پزشک تمام وقت

تعرفه پزشک پاره وقت

مشاوره

3833500

1105500

ویزیت روز اول

3833500

1105500

ویزیت روز دوم به بعد

3136500

904500

ویزیت روز ترخیص

2091000

603000

ویزیت جامع طب اورژانس

4182000

1206000

ویزیت محدود طب اورژانس

2788000

804000

تعرفه جزء حرفه ای در بخش بستری

697000

201000

تعرفه جزُء حرفه ای در بخش سرپایی

392000

201000

مستند سازی پروندهای پزشکی جهت جلوگیری ازکسور

اصول کلی

کلیه خدمات درمانی  ، تشخیصی و دارویی ارائه شده به بیمار باید با خط خوانا و به صورت کامل  ، توسط پزشک معالج  دستور  و درخواست گردد و در گزارش پرستاری نیز باید قید گردد .

دستور بستری

با توجه به حذف دفترچه ، دستور بستری  به  انضمام تشخیص اولیه ،  نام و نام خانوادگی بیمار باید در سرنسخه بیمارستان  یا سرنسخه مطب به صورت خوانا  نوشته شود .

مشاوره

 در صورت نیاز به مشاوره ، باید پزشک معالج  درخواست مشاوره مورد نظر را در فرم درخواست مشاوره ثبت و دستور آن را در فرم دستورات پزشک مستند نماید .

  1. سربرگ مشاوره باید به صورت کامل تکمیل گردد .
  2.  درخواست مشاوره باید توسط پزشک درخواست کننده  مهر و امضاء گردد .
  3. جواب مشاوره باید تکمیل و توسط پزشک مشاوره کننده مهر و امضاء و تاریخ و ساعت  قید گردد .

خدمات تصویربرداری ( رادیولوژی ، سونوگرافی ، پزشکی هسته ای ، MRI   و CT   )

  1. همانند سایر خدمات شرط اولیه انجام و پرداخت خدمت ، درخواست توسط پزشک می باشد .
  2. پاسخ دهی خدمات مذکور و ممهور آن به مهر و امضاء پزشک انجام دهنده .

آزمایش و پاتولوژی

  1. شرط اولیه محاسبه و پرداخت همانند تمامی خدمات تشخیصی و درمانی ، درخواست پزشک معالج می باشد . ( از درخواست روتین خودداری گردد )
  2. پاسخ آزمایشات و پاتولوژی باید ضمیمه پرونده و ممهور به مهر و امضاء پزشک آزمایشگاه گردد .

جراحی  و بیهوشی

  1. سربرگ جراحی باید تکمیل گردد ، و کدهای جراحی بر اساس کتاب ارزش نسبی به همراه زمان شروع و پایان عمل جراحی در برگ جراحی ثبت گردد . و گزارشی از شرح جراحی  و اقدامات انجام شده در برگ عمل نیز نوشته شود .
  2. برگه بیهوشی ممهور به مهر و امضاء متخصص بیهوشی و درج ارزش تام  ( شامل ارزش پایه ، زمان  ، ریکاوری ، و کدهای تعدیلی بیهوشی ) بر اساس کتاب  ارزش نسبی  و بر اساس شرح  حال  و ذکر علت درخواست  به  همراه درج  زمان  شروع  و پایان بیهوشی و تکمیل سربرگ