داخلی

تعداد بازدید:۱۳۰۳

بخش داخلی

  • رئیس بخش: آقای دکتر رضائی
  • مسئول بخش: خانم  نادمی
  • تعداد نیروی بخش:     23   نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   40  تخت

پزشکان :

  • دکتر رضائی
  • دکتر نجفی
  • دکتر بیکی