دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۲۳۶۰

پرستاری:

حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

دفتر پرستاری:

مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد.

اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری (منیره خطیبی) می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد.

رسالت دفتر پرستاری:

ما کارکنان پرستاری بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود، جوهره هر نوع تحول در سازمان را، در نگرشها و تمایلات درونی نظام ارزشی کارکنان می دانیم لذا با تمسک به خداوند قادر متعال و با تکیه به اصول ارزشها و تعالیم اسلامی و ایرانی خود، با اعتقاد ی راسخ خود را متعهد و مصمم به ایجاد تحول و بازگشت به ارزشهای نوین و متعالی زیر می دانیم:

- روزی رسان خداوند منان است و مراجعان به بیمارستان ما، نیازمندانی هستند که ما واسطه درمان آنان هستیم.

خشنودی مراجعان موجب رضای خداوند و ضامن بقای روزی ما و امنیت شغلی ماست.

- کار و تلاش و وجدان کار نشانه کسب روزی حلال و درستکاری ماست.

حفظ توسعه منافع ملی و میهنی و حقوق بیماران بخشی از تعهد قانونی، ملی و اجتماعی ماست.

- حفظ و توسعه نظم در امور پاکیزگی در بیمارستان و محیط زیست نشانه تعهد ماست.

ارج نهادن به زحمات پزشکان و پرستاران و کارکنان نشانه رشد معرفت فرهنگی ماست.

احترام به دانش و معلومات همکاران و انتقادپذیری و صراحت گفتار نشانه کمال همکاری ماست.

- مشارکت در حل مسائل بیمارستان و رعایت حقوق و منافع جمعی نشانه رشد عقل سازمانی ماست.

- جلوگیری از رابطه سالاری و تملق پروری و ترفیع شایسته ترها ، نشانه رشد فرهنگ مدیریتی ماست.

اهم برنامه های مدیر پرستاری:

- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان.

- تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو.

- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت عفونت و ...).

- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت).

- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.

- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.

- رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.

- تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی ها.