اورولوژی - چشم - گوش

تعداد بازدید:۱۷۴۹

بخش اورولوژی چشم - گوش

  • رئیس بخش: آقای دکتر امینی
  • مسئول بخش: خانم سودابه شعبانی
  • تعداد نیروی بخش:     20    نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش:   40  تخت

پزشکان :

  • دکتر  حیدری پور
  • دکتر  بولوریان
  • دکتر بذری
  • دکتر صفری