اموزش بیمار

تعداد بازدید:۵۹۲۹

آموزش به بیمار

آموزش، فرآیندی است متقابل، که در طی آن یادگیری صورت می گیرد و یکی از نیازهای اساسی بشر محسوب میشود. بیماران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند آموزش و دریافت اطلاعات روشن و کافی می باشند. آموزش به بیمار فرآیندی مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط بیمار و پزشک برای کمک به بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری است که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با بیماری اجرا می گردد. آموزش سلامت به بیمار، از نظر تئوری و عملی، به طور عمده در سه دهه اخیر توسعه یافته است. مفهوم آموزش سلامت به بیمار در ابتدا در مورد بیماران بستری در بیمارستان مطرح گردید. مطالعات نشان داده اند که آموزش سلامت به بیمارموجب افزایش رضایتمندی بیمار و کاهش اضطراب و دوره بستری می شود. 

هدف از آموزش به بیمار:

کمک به بهبود کیفیت زندگی، ارتقای سلامت جسمی، ارتقای سلامت روانی، و تقویت اعتماد به نفس وی می باشد. آموزش سلامت به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزش های درمانی، آموزش های بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد. آموزش به بیمار، در جهت تشخیص زودرس بیماری، پیشگیری ، درمان و حفظ سلامتی اهمیت به سزایی دارد. از طرفی ، افراد مبتلا در صورت برخورداری از آموزش های لازم، توانایی سازگاری با بیماری خود را کسب می نمایند.  گروه داخلی

pdf/ نارسایی مزمن ریوی copd

pdf/ سکته مغزیCva

pdf/ اسهال و استفراغ GE

pdf/ ,اولسر پتیک

pdf/ آرتریت روماتوئید

pdf/آسم

pdf/برونشیت

pdf/تب و تشنج

pdf/ترومبوز ورید عمقی

pdf/تشنج

pdf/ دیابت

pdf/ سر درد

pdf/ سلولیت

pdf/سندروم نفروتیک

pdf/ سنگ کلیه

pdf/ عفونت ادراری

pdf/کووید

pdf/ گاستریت

pdf/نارسایی حاد کلیه

pdf/ نارسایی مزمن کلیه

pdf/ سر گیجه

pdf/ هپاتیت

راهنمای آموزش به بیمارآسم /pdfگروه قلب

pdf / ادم ریه

pdf / آنژین قلبی

pdf/ مراقبت بعد از سکته قلبی

pdf/ نارسایی قلبی

pdf / مراقبت بعد از جراحی قلب باز

pdf/ آنژیو گرافی

pdf / آنژیوگرافی - آنژیوپلاستی

pdf/ راهنمای مصرف وارفارین


گروه انکولوژی

pdf/شیمی درمانی و تغذیه

pdf/ شیمی درمانی و عوارض

pdf/ شیمی درمانی و باروری

pdf/ مراقبت از پورتگروه روان

pdf/ اختلال تبدیلی

pdf/ اختلال دو قطبی

pdf/ استرس پس از سانحه

pdf/ اسکیزوفرنی

pdf/ افسردگی

pdf/ شخصیت مرزی

pdf/ شوکگروه جراحی

pdf/ هرنی

pdf/ tul

pdf/ آب مروارید

pdf/ آپاندیسیت

pdf/ آسیب های ساعد

pdf/ پارگی وآسیب تاندن زانو

pdf/ جراحی گوش

pdf/ ختنه

pdf/ دیسک کمر

pdf/ سینوس پاینولیدال

pdf/ شکستگی ساق پا

pdf / شکستگی فمور

pdf/ کشش

pdf/ کله سیستیت

pdf/ گلوکوم

pdf/ لوزه

pdf/ دستور العمل مراقبت پس ازترخیص سینوسها

pdf/ دستور العمل مراقبت پس از ترخیص عمل زیبایی

pdf/ هموروئید

 گروه اورژانس

pdf/ صدمات قفسه سینه

pdf/ حیوان گزیدگی

pdf / ضربه به سر

pdf / تروما

pdf/ عقرب گزیدگی

pdf/ گچ وآتل گچی

pdf/ مراقبت از محل بخیهارتقا سلامت

pdf / نشانه سرطان

pdf / دیابت

pdf/ دیابت بارداری

pdf/ دیابت اصول تغذیه در فعالیت بدنی

pdf/ دیابت راهکارهای پشگیری و کنترل

pdf/ دیابت پیشگیری و کنترل وزن

pdf/ دیابت اصلاح الگوی مواد غذایی

pdf/ دیابت انتخاب درست مواد غذایی

pdf/ راهکارهای بیشتر تغذیه ای برای کنترل فشار خون

pdf/ سیگار

pdf /فشار خون

pdf / مسمویت

pdf / کانسر canser

pdf/ راهنمای خود مراقبتی آلزایمر

pdf/ پیشگیری از آلزایمر

pdf / راهنمای خود مراقبتی پوکی استخوان