اموزش بیمار

تعداد بازدید:۶۶

آموزش به بیمار

آموزش، فرآیندی است متقابل، که در طی آن یادگیری صورت می گیرد و یکی از نیازهای اساسی بشر محسوب میشود. بیماران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند آموزش و دریافت اطلاعات روشن و کافی می باشند. آموزش به بیمار فرآیندی مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط بیمار و پزشک برای کمک به بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری است که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با بیماری اجرا می گردد. آموزش سلامت به بیمار، از نظر تئوری و عملی، به طور عمده در سه دهه اخیر توسعه یافته است. مفهوم آموزش سلامت به بیمار در ابتدا در مورد بیماران بستری در بیمارستان مطرح گردید. مطالعات نشان داده اند که آموزش سلامت به بیمارموجب افزایش رضایتمندی بیمار و کاهش اضطراب و دوره بستری می شود. 

هدف از آموزش به بیمار:

کمک به بهبود کیفیت زندگی، ارتقای سلامت جسمی، ارتقای سلامت روانی، و تقویت اعتماد به نفس وی می باشد. آموزش سلامت به بیمار در برگیرنده تمام فعالیت های آموزشی مربوط به بیمار شامل آموزش های درمانی، آموزش های بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی است که برای کمک به بیمار به منظور تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می گیرد. آموزش به بیمار، در جهت تشخیص زودرس بیماری، پیشگیری ، درمان و حفظ سلامتی اهمیت به سزایی دارد. از طرفی ، افراد مبتلا در صورت برخورداری از آموزش های لازم، توانایی سازگاری با بیماری خود را کسب می نمایند.  


pdf-آپاندیسیت

 

 


pdf-ارتریت روماتوئید

 

 


pdf-اسهال و استفراغ

 

 


pdf-اولسرپتیک

 

 


pdf-برونشیت

 

 


pdf-پیشگیری از سرطان

 

 


pdf-تب و تشنج

 

 


pdf-ترومبوز ورید عمقی

 

 


pdf-حیوان گزیدگی

 

 


pdf- ختنه

 

 


pdf-دیابت

 

 


pdf-بیماری مزمن ریه

 

 


pdf-سر درد

 

 


pdf- سلولیت

 

 


pdf-سندروم نفروتیک

 

 

 


pdf-سنگ کلیه

 

 


pdf- ضربه به سر

 

 


pdf-عفونت ادراری

 

 


pdf- فشار خون بالا

 

 


pdf-گزش حشرات (عقرب)

 

 


pdf- مراقبت از آتل گچی

 

 


pdf- مراقبت از قفسه سینه

 

 


pdf- مراقبت از محل بخیه

 

 


pdf- مراقبت در منزل

 

 


pdf- دیالیز

 

 


pdf- هپاتیت

 


pdf- آلزایمر