اورژانس

تعداد بازدید:۱۹۳۷

بخش اورژانس

  • رئیس بخش: آقای دکتر سیدزاده
  • مسئول بخش: آقای غلامرضا غنچه
  • تعداد نیروی بخش:     75    نفر
  • تعداد تخت فعال در بخش: 44 تخت

پزشکان :

  • دکتر سیدزاده
  • دکتر یکه سادات
  • دکتر امیری
  • دکتر صیدآبادی
  • دکتر نویانی