گزارش حوادث شغلی

همکارگرامی؛ خواهشمند است در صورت بروز هر گونه حوادث شغلی در محل کار ، جهت بررسی از طریق این فرم حادثه مربوطه را گزارش نمائید .
 • 0
 • مشخصات واحد یا بخش:
  1
 • نام واحد / بخش*
  2
 • تلفن داخلی*
  3
 • تعداد پرسنل:*
  4
 • مشخصات فرد حادثه دیده:
  5
 • نام خانوادگی*نام کامل
  6
 • سن:*
  7
 • نام*نام کامل
  8
 • 9
 • شغل:*
  10
 • تاریخ وقوع حادثه*
  11
 • زمان وقع حادثه*ساعت
  12
 • 13
 • عضو/اندام حادثه دیده:*توضیح بیشتر
  14
 • علت آسیب*
  15
 • شرح واقعه*
  16
 • اقدامات صورت گرفته*
  17
 • توجه: 1- نمونه هایی از علت آسیب عبارتنداز لغزندگی،سقوط ازارتفاع،برخوردبااجسام،تماس باموادداغ وسوزاننده،آتش سوزی،گیرکردن،برق گرفتگی،سقوط ازسطح هم تراز،تماس باموادسمی،تماس بااجسام تیز،گرمازدگی و . . . 2- جهت تکمیل این فرم به دستورالعمل گزارش دهی،ثبت و بررسی حوادث رجوع شود.
  18