واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۶۴۴۴

واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 92 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این واحد از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در هر سال می گردد که از جهت مالی برای بیمارستان بسیار ارزشمند می باشد . اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است.

اعتباربخشی بررسی سیستماتیک خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به مجموعه ای از استانداردهای ساختاری و فرآیندی است که منجر به پیامدهای مطلوب برای بیمار بر اساس کیفیت و ایمنی خدمات می‌گردد.

اعتباربخشی بیمارستان به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و لحاظ پیامدهای سلامت، به‌عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند در راستای تامین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، مدیران و رهبران نظام سلامت را درعمل به وظایف خطیر خود در حوزه مراقبت یاری می‌نماید.

امید است که این واحد با همکاری کلیه واحد های بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندها و بالاترین سطح رضایتمندی بیماران در سال های آتی هم شاهد کسب درجه یک عالی از وزارت متبوع باشد.

شرح وظایف دفتر اعتبار بخشی

۱- هماهنگی با کلیه واحد / بخشها در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان
۲- مشارکت در تدوین و سند استراتژیک و به روز رسانی آن
۳- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت در بیمارستان.
۴- برگزاری جلسات کمیته سنجش و پایش کیفیت و پیگیری مصوبات
۵- نظارت و پیگیری کیفیت برگزاری سایر کمیته های بیمارستانی و ارائه گزارش وضعیت و پیشنهادات مداخله ای
اصلاحی به تیم مدیریت اجرایی در صورت لزوم
۶- تدوین فهرست فرایند های اصلی بیمارستان با همکاری مسئولین بخش / واحد ها و تعیین شاخص های اندازه گیری آنها
۷- -نظارت بر گردآوری داده ها و جمع بندی اطلاعات در راستای شاخص های فرایندی
عملکردی ساختاری، انجام تحلیل با مشارکت مسئولین بخش ها و واحد ها و ارایه گزارش نتایج تحلیل ها و مداخلات به تیم مدیریت اجرایی
۸- پیگیری میزان پیشرفت در برنامه های بهبود کیفیت / عملیاتی بیمارستان و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی
۹- مشارکت در تدوین خط مشی
روش اجرایی و دستوالعمل های بیمارستانی به روز رسانی آنها
۱۰- نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت وایمنی در بیمارستان
۱۱- اجرای فرایند رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی از بیماران و کارکنان مرکز (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان.
۱۲- مشارکت در تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان.
۱۳- همکاری با مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در، تحلیل ریشه یابی خطاها و نواقص موجود در سیستم.
۱۴- مشارکت فعال در انجام بازدید های ایمنی بیمار.
۱۵- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق