واحد اقتصاد درمان

تعداد بازدید:۵۵۵۱

واحد اقتصاد درمان:

 

 علم اقتصاد به شیوه های منطقی دستیابی به نیازهای حائز اولویت از طریق منابع در دسترس می پردازد. با توجه به موضوعیت دهها کارکرد سلامت و اختصاص منابع موجود به آنها، اقتصاد سلامت روشهای نوین مدیریت منابع درآمدی، بودجه سلامت, هزینه های سلامت و بهره وری و کارآیی در سازمانهای سلامت محور را مطرح می نماید. امروزه اقتصاد بیمارستان از جمله علوم کاربردی است که مدیریت عملکرد بیمارستان، هزینه ها و منابع آنرا در جهت افزایش توانایی در استفاده بهینه از منابع و محدودیت منطقی هزینه ها  با مستندات و روشهای جمع آوری داده های اقتصادی درمانی را محقق می سازد.

 

 

 

 

شرح وظایف :

1.تعیین وضعیت اقتصادی بیمارستانها با بررسی وضعیت هزینه و درآمد

2.نرم‌افزاری کردن دریافت اطلاعات از واحدهای بیمارستان

3.بررسی و تعیین تعرفه واقعی (قیمت تمام شده) خدمات

4.پیگیری، بررسی و عملیاتی نمودن مصوبات کمیته اقتصاددرمان

5.برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مرتبط با واحد

6.بررسی پرونده‌های بیمارستانی

7.بازدید از بخش ها و مراکز تابعه و مرتبط جهت بررسی پرونده‌ها