لیست پزشکان مرکز

تعداد بازدید:۸۴۰۹۵
پزشکان متخصص
ردیف نام  خانوادگی نام رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
1 دکتر ابراهیمی مهدی جراحی عمومی دکترای تخصصی
2 دکتر ابراهیمی مغانی زهرا بیماری های مغزواعصاب دکتری
3 دکتر ابراهیم نژاد فیض الله جراحی مغز و اعصاب فلوشیپ اینترونشن
4 دکتر اخیانی عبدالمهدی بیماری های عفونی دکترای تخصصی
5 دکتر اسمعیلی وسیه سری بابک جراحی مغزواعصاب دکترای تخصصی
6 دکتر اکبری جامی محمد جراحی عمومی دکترای تخصصی
7 دکتر امیدوار محمدحسن روماتولوژی فوق تخصص
8 دکتر امیری لرگانی حسین طب اورژانس دکترای تخصصی
9 دکتر امینی امین ارولوژی دکترای تخصصی
10 دکتر باباخانی ابوالفضل پاتولوژی دکترای تخصصی
11 دکتر بابائی نژاد عرفان ارتوپدی دکترای تخصصی
12 دکتر باقری ولمی کبری خون وسرطان بزرگسالان فوق تخصص
13 دکتر بدیعی مقدم سیمین رادیوانکولوژی دکترای تخصصی
14 دکتر بذری عبدالرضا گوش وحلق وبینی دکتری تخصصی
15 دکتر بهرامیان آلاله روانپزشکی دکترای تخصصی
16 دکتر بینش احسان عفونی دکترای تخصصی
17 دکتر پورمند کامران مداخله ای قلب وعروق (اینترونشن) فلوشیپ
18 دکتر تقوی مهدیه سادات رادیولوژی دکترای تخصصی
19 دکتر تنها علی اصغر ارتوپدی دکترای تخصصی
20 دکتر توفان فاطمه روماتولوژی فوق تخصص
21 دکتر تورانی محمدرضا جراح عمومی دکترای تخصصی
22 دکتر توکلی راد محمد بیهوشی قلب فوق تخصص
23 دکتر جان محمدی فرحناز طب اورژانس دکترای تخصصی
24 دکتر جوکار فرزانه رادیولوژی دکترای تخصصی
25 دکتر حاجی میرصادقی سید محمد جراحی مغزواعصاب دکترای تخصصی
26 دکتر حاجی میرقاسمی مریم بیگم بیماری های ریه فوق تخصص
27 دکتر حاکمی برآبادی آرمان طب اورژانس دکترای تخصصی
28 دکتر حشمت دهکردی سیده شقایق بیهوشی دکترای تخصصی
29 دکتر حیدری محمد بیماری های داخلی دکترای تخصصی
30 دکتر حیدری پور اکبر ارولوژی دکترای تخصصی
31 دکتر خورسندکماچالی محمدرضا طب اورژانس دکترای تخصصی
32 دکتر ذبیح اللهی رضوان جراح عمومی دکترای تخصصی
33 دکتر رضائی محمدعلی گوارش و کبد بالغین فوق تخصص
34 دکتر رفیعی هوفر نفرولوژی بالغین فوق تخصص
35 دکتر رنجبر احمد مراقبت های ویژه فلوشیپ فوق تخصص
36 دکتر سرخیل الناز بیماری های داخلی دکترای تخصصی
37 دکتر سعیدی مریم مغزواعصاب دکترای تخصصی
38 دکتر سلامی مجید خون وسرطان بزرگسالان فوق تخصص
39 دکتر شفیعی ثابت آذین روانپزشکی دکترای تخصصی
40 دکتر صالح نساج زهره طب اورژانس دکترای تخصصی
41 دکتر صفائی ساناز گوش وحلق وبینی دکترای تخصصی
42 دکتر صفائی سمنانی نیلوفر بیهوشی دکترای تخصصی
43 دکتر طالبی مرجان بیماری های پوست دکترای تخصصی
44 دکتر عامری محمود ارتوپدی دکترای تخصصی
45 دکتر عامریان منیره نفرولوژی بالغین فوق تخصص
46 دکتر عباس زاده مریم متخصص طب اورژانس دکترای تخصصی
47 دکتر عرب امیرحسین قلب وعروق دکترای تخصصی
48 دکتر عرب احمدی مهران رادیولوژی دکترای تخصصی
49 دکتر عزیزالدین شیما طب اورژانس دکترای تخصصی
50 دکتر علوی اصل مسعود جراح بیماری های چشم دکترای تخصصی
51 دکتر علی نژاد اسبوئی اکرم بیماری های قلب وعروق دکترای تخصصی
52 دکتر علیزاده کاسب علی متخصص طب اورژانس دکترای تخصصی
53 دکتر غفاری تویسرکانی میترا جراحی عمومی دکترای تخصصی
54 دکتر فتاحی دولت آبادی محب بیماری های مغزواعصاب دکترای تخصصی
55 دکتر فرجام فر مریم روانپزشکی دکترای تخصصی
56 دکتر فروزش فرد محمد بیهوشی قلب فلوشیپ
57 دکتر قاسمی سمیرا بیهوشی دکترای تخصصی
58 دکتر قاسمی  طاهره طب اورژانس دکترای تخصصی
59 دکتر قاسمی دره نائی زهره گوش حلق بینی دکترای تخصصی
60 دکتر قربان پور سحر توانبخشی وطب فیزیک دکترای تخصصی
61 دکتر کاردر محمدحسین جراحی پلاستیک ترمیمی فوق تخصص
62 دکتر مجیدی حشمت الله دکترای حرفه ای پزشکی دکتری
63 دکتر محمدزاده کوثری حدیث پزشکی هسته ای دکترای تخصصی
64 دکتر مشتاقیون سیدعلی ارتوپدی دکترای تخصصی
65 دکتر مقربیان ناصر اندویورولوژی(ناباروری) فلوشیپ
66 دکتر ملکی کهکی سارا متخصص طب فیزیکی
 و توانبخشی
دکترای تخصصی
67 دکتر نادری یحیی ارتوپدی دکترای تخصصی
68 دکتر ناظمی سپیده غددداخلی ومتابولیسم فوق تخصص
69 دکتر نزاکتی علیزاده احسان بیماری های عفونی دکترای تخصصی
70 دکتر نشاطی هاشم رادیولوژی دکترای تخصصی
71 دکتر نوریان محمدمهدی جراحی پلاستیک ترمیمی دکترای تخصصی
72 دکتر واحدی حمید گوارش و کبد بالغین فوق تخصص
73 دکتر واقفی فر سیدطراوت بیماری های پوست دکترای تخصصی
74 دکتر هماتاش سبا قلب وعروق دکترای تخصصی
75 دکتر یارمحمدی مریم پاتولوژی دکترای تخصصی
76 دکتر یکه سادات سید میثم مسمومیت (سم شناسی بالینی) فلوشیپ
77 دکتر یوسفیان مقدم بهزاد پزشکی هسته ای دکترای تخصصی
پزشکان عمومی
78 دکتر حسن آبادی زهرا پزشک عمومی دکتری
79 دکتر سبحانی نژاد محمدصادق پزشک عمومی دکتری
80 دکتر فیروزآبادی مرجان پزشک عمومی دکتری
81 دکتر متحدی محمود پزشک عمومی دکتری
82 دکتر مجیدی حشمت الله پزشک عمومی دکتری
83 دکتر نیک روش افسانه پزشک عمومی دکتری
84 دکتر یاسینی سیدعلی پزشک عمومی دکتری
به روز رسانی: زمستان 1402