معرفی ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۶۰۰۴

دکتر هوفر رفیعی (فوق تخصص نفرولوژی)  رییس مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) شاهرود

 

 دکتر هوفر رفیعی (فوق تخصص نفرولوژی)

رییس مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) شاهرود