افتخارات

تعداد بازدید:۱۱۷۲

افتخارات:

- اولین بیمارستان الکترونیک در کشور.

-کسب درجه ارزشیابی درجه یک عالی در 7 دوره متوالی سال ­های 1387- 1380گردیده است.

- کسب عنوان بیمارستان دوستدار کودک.

-یکی از ده بیمارستان منتخب دوستدار ایمنی بیمار در کشور.

- سانتر ترومای منطقه مجهز به بالگرد.