کارگاه مدل سازی و بهینه سازی و کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی

 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • كد ملی*نام کامل
  3
 • مقطع*نام کامل
  4
 • رشته*نام کامل
  5
 • محل کار*نام کامل
  6
 • موبایل*نام کامل
  7
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  8