شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۳۵۴۳

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حال حاضر دارای ۴ دانشکده به نامهای دانشکده بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده پزشکی و دانشکده پیراپزشکی می باشد و هر یک از این دانشکده ها دارای یک شورای پژوهشی مستقل کمیته تحقیقات دانشجویی می باشند. 

اعضای شورای پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲