شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۳۱۶۹

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در حال حاضر دارای 4 دانشکده به نامهای دانشکده بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده پزشکی و دانشکده پیراپزشکی می باشد و هر یک از این دانشکده ها دارای یک شورای پژوهشی مستقل کمیته تحقیقات دانشجویی می باشند. 

اعضای شورای پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها عبارتند از:

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری

اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸