شورای انتشارات دانشگاه

تعداد بازدید:۳۷۰۱

تعیین خط مشی، نحوه پذیرش، چاپ و تولید آثار قابل نشر، انعقاد قرارداد آثار منتشر شده در جهت افزایش کمی و کیفی آثار تألیف و ترجمه و سرعت بخشیدن به روند بررسی، کارشناسی و ارزیابی آثار تدوین شده از رسالتها و سیاستهای اصلی شورای انتشارت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد. 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۶